روابط عمومی

رهبری و چالش های این مسیر

این روزها بدلیل وسعت فعالیت های کاری و نیاز به کار گروهی،رهبری وظیفه مهمی در سازمان محسوب میشود که رهبری جایگاهی بسیار مهم تر از قدرت در سازمان دارد.

ادامه مطلب
خصوصیات تاجران موفق

بعضی ویژگی های شخصیتی کم و بیش در افراد موفق یکسان است و این ویژگی ها نه تنها عامل ، بلکه از عوامل اصلی موفقیت بحساب می آیندئ

ادامه مطلب
محتوای کوتاه و مزیت آن

با پیشرفت گجت های دیجیتال مثل تلفن های هوشمند دسترسی به محتوا در هرجایی امکان پذیر شده و مخاطبین به محتواهایی که برای خواندن آن نیاز به زمان کم...

ادامه مطلب