بازاریابی و فروش

بازاریابی و فروش

واقعیت های بازاریابی

یکی از مشکلات بازاریابی عدم شناخت دقیق خود بازاریابان می باشد با وجود طبیعت مبهم آن بازاریابی نقش محوری در کسب وکار ایفا می کند

ادامه مطلب