چهارمین قانون ایجاد یک برند

چهارمین قانون ایجاد یک برند

چهارمین قانون ایجاد برند خلق برند است که بعد از خلق برند باید تبلیغاتی از طریق روابط عمومی آغاز شود تا برند ماندگار شود.

 چهارمین قانون ایجاد یک برند قانون تبلیغات است که از زبان ال ریس برای شما شرح خواهیم داد. پس از خلق برند با استفاده از تبلیغات و روابط عمومی باید آن را نگه داریم.  یک قانون غیر قابل برگشت این  است که:اول کسب معروفیت با روابط عمومی و نگهداری آن با استفاده از تبلیغات.

قانون تبلیغات - چهارمین قانون خلق برند

چهارمین قانون ایجاد یک برند قانون تبلیغات است که از زبان ال ریس برای شما شرح خواهیم داد. این قانون میگوید نام برند پس از اغاز توسط روابط عمومی به تبلیغات احتیاج دارد تا ماندگار شود.
هزینه ی تبلیغات مانند هزینه ی دفاعی یک کشور است. مقدار پولی که برای تبلیغات هزینه می شود، چیزی را به همراه نمی آورد همچنین مانع از چیره شدن رقبا بر شما در بازار می شود. به طور مثال تمام وسایل جنگی یک کشور مانند تانک و موشک و... صرفا از آن در مقابل حمله کشور های دیگر استفاده می شود.
به طور مثال قهوه استار باکس و فروشگاه های زنجیره ای ای وال مارت در میان شعله های زبانه‌کش معروفیت به وجود آمدند و با پایان یافتن محبوبیت ، این شرکت های معتبر، برای از دست ندادن جایگاه خود به تبلیغات روی آوردند. این یک قانون غیر قابل برگشت است :اول کسب معروفیت با روابط عمومی و نگهداری آن با استفاده از تبلیغات.
نیرومند ترین ابزار تبلیغات است، نه در راستای مدریت یک نام تجاری تازه پرواز ، بلکه در راستای محافظت و نگه داری این رهبری ، پس از کسب آن است.
هزینه ی تبلیغات بسیار بالا است و هیچ شکی در آن نیست اما در این حال امکان دارد تبلیغات نتوانند هزینه را برگردانند لی نیمی از رقیبان شمار مجبور می کند که برای رقابت با شما هرینه های زیادی را صرف تبلیغات کنند.


نتیجه گیری
تبلیغات می توانند پیامد های مثبت و منفی به همراه داشته باشند و همچینن تبلییغات به روابط عمومی احتیاج دارد تا ماندگار شود. هرینه ی تبلیغات مانند  هزینه ی دفاعی یک کشور است.

.

 

download.jpg

225
28 مرداد 1396 - 14:04