اجزای استاندارد یک طرح بازاریابی

اجزای استاندارد یک طرح بازاریابی

اجزای استاندارد یک طرح بازاریابی موثر که به عنوان راهبردی برای رسیدن به اهداف برندتان است، می تواند انواع گوناگونی داشته باشد

اجزای استاندارد یک طرح بازاریابی و فروش موثر که به عنوان راهبردی برای رسیدن به اهداف برندتان است، می تواند انواع گوناگونی داشته باشد که در اینجا فرآیند پنج مرحله ای را که به نظر من برای توسعه یک طرح بازاریابی موفق لازم است، با شما در میان می گذارم.

گام اول: خود شناسی

یکی از مهم ترین گام های یک طرح بازاریابی شناخت نقاط قوت و ضعف کسب و کار خود و مشخص کردن اهداف مورد نظرتان به درک و شناسایی هر چه بهتر ویژگی ها و مشخصات برندتان بپردازیم در این میان ازاضافه کردن هیچ چیز در این لیست فروگذار نکنید.در این راستا می توانید از مشاوره کسب و کار بهره مند شوید .در مرحله بعد این لیست ها را بر اساس اولویت های خودتان، طبقه بندی کنید

گام دوم: شناخت محیط بیرونی

در این مرحله به شناخت محیط بیرونی کسب و کار خود بپردازید و لیستی از فرصت ها و چالش هایی که برندتان با آن روبرو است  از طریق بازاریابی موتور جستجو  و بازاریابی محتوا تهیه نمایید که شامل غیر قابل کنترل هستند اما می توانید آنها را پیش بینی کنیم .فرصت هایی که به دلیل بازار یا محصولات جدید به وجود می آید تهیه لیستی از تهدیدهایی مانند رقابت ها و یا برخی از پیشرفت های تکنولوژی که جزوه نقاط ضعف شما می باشد و همچنین لیستی از افراد یا سازمان هایی که به عنوان خریداران ایده آل و یا بازار هدف خود می توانید آنها را در نظر بگیرید، تهیه کنید.

گام سوم: بر یک راهبرد، تمرکز کنید

در گام سوم این دو لیست را با هم ترکیب کنید به طور کلی ویژگی های منحصر به فرد کسب و کا خود را با ویژگی های بازار هدف را در این لیست ترکیب نمایید د راین صورت با اتخاذ یک راهبرد مشخص، با تمرکز بر توانایی های خود و عطف توجه به بازار هدف خود، جزئیات غیر ضروری که بر مبنای این راهبرد، مشخص کرده اید را کنار بگذارید.

گام چهارم: مراحلی را تنظیم کنید که برایتان قابل اندازه گیری هستند

خود را با جزئیاتی که مشخص و قابل اندازه گیری هستند، درگیر کنید. چرا که راهبرد بازاریابی سنتی و یا بازاریابی آنلاین  شما باید بر مبنای طرحی باشد که شامل بررسی ماهیانه، ردیابی و اندازه گیری، پیش بینی فروش، هزینه ها و معیارهای غیر پولی برای ردیابی پیشرفت تان است.

گام پنجم: طرح خود را مورد بازبینی قرار دهید

همان گونه که پیش بینی و پیش فرض ها تغییر می کند باید با تغییراتی که در چشم اندار کسب و کارتان به وجود می آید ، منطبق شوید. برخی از بخش های طرحتان بهتر از دیگر بخش ها کار می کنند، بنابراین باید با بررسی و تجدید نظر در طرح و گنجاندن نکات جدید، استفاده از آن را بهینه کنید.
 
 
201
11 بهمن 1396 - 17:39