آشنایی با قانون پارتو

آشنایی با قانون پارتو

قانون 20به 80 قانونی که در زمان خود توانست راه کارهای زیادی برای مسائل اقتصادی بیان کند

قانون پارتو چیست ؟ قانون 20به 80 قانونی که در زمان خود توانست راه کارهای زیادی برای مسائل اقتصادی بیان کند .. پارتو اقتصاد دان ایتالیای که با بررسی هایی که انجام داده بود پی برده بود که 80 درصد از ثروت کشور ایتالیا در اختیار 20 از افراد جامعه است .

سیاست تجارت بازاریابی و فروش پارتو

بسیاری از این قانون در سیاست تجارت بازاریابی و فروش به کار گرفته شده است و در حال حاضر نیز بسیاری از مدیران نیز به آن واقف واز این قانون استفاده می کنند و کاربرد این قانون در فروش اینگونه است 80 درصد از فروش کالا یک کسب کار توسط 20 درصد از خریدران انجام میشود یا 80 درصد سود شرکت مربوط به 20 درصد از فروش است.

قانون طلایی پارتو

قانون طلایی 20 به80 نگاهی هوشمندانه به فعالیت انسانها می باشد با توجه به این قانون شما در فعالیت فروش و استراتژی برنامه بازاریابی می توانید حدا کثر بهره را از فعالیت خود ببرید در هرنوع از کسب و کارها نقاط حساس و گلوگاهی آن فعالیت وجود دارد که با راهنمایی گرفتن از مشاورین کسب و کار می توانید، با دسترسی و انجام ان عمل می توانید با فعالیت کم ولی هوشمندانه به اهداف خود برسید بر طبق قانون پارتو 80 درصد موفقیت شما مربوط به 20 درصد از فعالیت شما می شود مابقی فعالیت های شما بی اثر خواهد بود
قانون پارتو

کسب موفقیت با قانون پارتو

شما برای اینکه این 20 درصد را افزایش دهید باید توانایی شناخت این گلوگاه و نقاط اهرمی فعالیت خود را داشته باشید با تدوام ان فعالیت درصد موفقیت خود را افزایش دهید این قانون مثلا می گوید 80 در صد در سود شما مربوط به 20 درصد از مشتریان شما می باشند و مسئله که مهم است چگونه 20 در صد را افزایش دهیم و 80 دصد را کم کنید.

نتیجه گیری

با تمرکز روی شاخص های فعالیتهای کسب و کار خود و تشخیص بهترین فعالیت می توانید از این قانون بصورت عکس استفاده کنید تا 80 درصداز مشتریان حاصل بکارگیری 20 درصد از فعالیتها و منابع شما و کسب و کار شما باشد.
 
220
29 آذر 1396 - 16:22