بازاریابی خدماتی چیست ؟

بازاریابی خدماتی چیست ؟

هدف اصلی بازاریابی خدماتی جذب، توسعه، انگیزش، و تداوم کیفیت کارکنان از طریق شغل به عنوان یک محصول و تامین نیازهای آنان است

امروزه بازاریابی داخلی یکی از استراتژی های حیاتی شرکت های خدماتی تبدیل شده است مفهوم بازاریابی بیانگر این مطلب است که بازاریابی خدماتی نقش اساسی و تاثیر گذاری در رشد وارتقا اقتصادی کشورها ایفا می کند هدف اصلی جذب، توسعه، انگیزش، و تداوم کیفیت کارکنان از طریق شغل به عنوان یک محصول و تامین نیازهای آنان است که باید توجه بیشتری به آن شود

آیا کارکنان احساس امنیت شغلی می کنند ؟

امنیت شغلی از جمله مسائل و دغدغه های کارکنان می باشد که افکار و انرژی کارکنان سازمان ها را به خود مشغول می کند وقسمتی از انرژی روانی و فکری سازمان صرف این مسئله می شود. در صورتی که اگرکارکنان از این جهت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیار سازمان قرار می دهند در جهت توسعه و ارتقای شرکت و سازمان نیز کمتر دچار تنش ها در حوزه مدیریت منابع انسانی می گردد. منظور از امنیت شغلی، تواناسازی کارکنان است نه رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا
بازاریابی خدماتی
 

آیا کارمندان امنیت مالی دارند ؟

مدیران سازمان ها باید براساس عملکرد کارمندان پاداش و پورسانت متناسب با میزان عملکردشان پرداخت شود که کارکنان از توان مالی خوبی برخوردار باشند

آیا کارکنان اختیار لازم را در سازمان ها دارند؟

در صورتی که مسئولیتی به کارکنان داده می شود لازم است اختیار لازم مطابق آن وظیفه نیز واگذار شود زیرا مسئولیت بدون اختیار کارائی را کاهش داده و کارمند رضایت لازم را از انجام عملکرد خود نخواهد داشت.
آیا مدیران نقش مربی را در سازمان ها ایفا می کنند ؟
در بازاریابی خدماتی بهترین روش برای افزایش رضایتمندی کارکنان ایفای نقش مربی مدیران می باشد و با حمایت از کارکنان و ایجاد انگیزه در کارکنان آنان در جهت اهداف شرکت راهنمایی نماید

نتیجه گیری

عمل به موارد بالا، باعث می شود کارمند اعتماد بیشتری به خود و مدیری که آنان را هدایت می کند داشته باشد و دوست من متوجه علت اصلی عملکرد خودش شد که در نهایت منجر به عملکرد ضعیف کارمندانش شده بود. مدیران باید به بازاریابی داخلی در شرکتهای خدماتی به عنوان زنجیره ای که کارکنان را برای ارائه خدمات موثر که که باعث رضایت مشتریان شده و در نتیجه موجب بوجود آمدن مشتریان وفادار می شود. توجه داشته که مدیران باید بدانند کارکنان سرمایه انسانی هستند و این مدیران باید برای حفظ و نگهداری این سرمایه ارزشمند شان، تمام کوشش و تلاش خود را بکار ببندند.
206
17 آبان 1396 - 17:20