استراتژی بازاریابی اجتماعی

استراتژی بازاریابی اجتماعی

فعالیت در جهت ارتقاء سطح آگاهی جامعه و د رنهایت تغییر رفتارمردم است .

مفهوم بازاریابی اجتماعی از روش های بازاریابی و فروش  است ،وظیفه سازمان،بررسی و تعیین نیازها و خواسته های بازار هدف و جلب رضایت افراد و جامعه هدف به نحوی که باعث پیشرفت و ارتقاء رفاه مصرف کنندگان گردد. از ویژگی های بازاریابی عصر حاضر در نظر گرفتن آلودگی محیط زیست، کمبود منابع، رشد فزاینده جمعیت و گرسنگی و خدمات فراموش شده اجتماعی است.
بازاریابی اجتماعی
 
بازاریابی

استراتژی بازاریابی اجتماعی


بازاریابی مبتنی بر انسانیت و بازاریابی زیست محیطی و به بیان بهتر بازاریابی اجتماعی است بازاریابی اجتماعی با در نظر گرفتن مسئولیت های اجتماعی و اخلاقی در انواع بازاریابی مانند بازاریابی موتورهای جستجوگر، بازاریابی محتوا علاوه بر کسب سود به بازاریابی اجتماعی نیز پرداخت..مشاوره کسب و کار کمک شایانی در شناسایی مسئولیت های اجتماعی می نماید . بازاریابان گاها موظف هستند که معیارهای گاه مخالف منافع شرکت مانندسودآوری و ... خواست مصرف کنندگان را تامین کنند. براساس نظریه پرفسور نانسی: بازاریابی اجتماعی فرایند و روندی است که از اصول و تکنیک های بازاریابی در جهت تاثیر قرار دادن رفتار گروه های مورد هدف به طوری که هم به نفع جامعه و هم به سود شرکت باشد. بازاریابی اجتماعی تاثیربر رفتار مصرف کنندگان و در نهایت تغییر رفتار مصرف کنندگان به صورتی که منفعت خود و جامعه را در برداشته باشد
 

نتیجه گیری

هدف نهایی بازاریابی اجتماعی ارتقاء سطح آگاهی جامعه و مردم می باشد و نه فقط کسب منافع اقتصادی بازاریابی اجتماعی به صورت عمده در جهت ارتقای بهداشت عمومی تلاش می کند. آینده کمپین های بازاریابی اجتماعی در جهان مختص به موضوعات مرتبط با سلامت و محیط زیست در جهان خواهد بود. در زیر سعی شده است با تصویر برخی از کمپین های بازاریابی اجتماعی که در جهان اجرا شده است
 
382
23 مهر 1396 - 16:11