بنچ مارکینگ

بنچ مارکینگ

تجزیه و تحلیل سازمان های برتر و استفاده بهینه از اطلاعات به دست آمده لازمه بقا سازمان ها

شرایط اقتصادی در جهان امروز میزان رقابت را هر روز بیشتر و بیشتر می کند در حال حاضر کمتر کسب و کاری وجود دارد که بدون رقیب باشد با توجه به شرایط رقابتی میان کسب و کارها در فضای تجارت ایجاب می کند که همواره نوع عملکرد رقبا، تولیدات و محصولات آنها در حوزه بازاریابی و فروش و نحوه تبلیغات ماندگار در اذهان مخاطبین و ... را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد و بیشترین استفاده را از اطلاعات به دست آمده کرد.

 

بنچ مارکینگ;
الگوبرداری

الگوبرداری رقابتی

به روند تطبیق یک سازمان با سازمان های موفق برتر که در همان حوزه فعالیت و یا در حوزه های دیگر فعالیت گفته می شود تجزیه و تحلیل سازمان ها و رقبا را در ابتدا در شرکت های برتر در حوزه فعالیت سازمانی خود را براساس شاخص ها و معیارها تعیین شده توسط سازمان مورد بررسی قرار میگیرد. الگوبرداری رقابتی لازمه موفقیت در آینده کسب و کار است شاخص های مقایسه ای به گونه ای است که از شرکت فعال در صنایع دیگر نیز می شود استفاده نمود و سپس روند بررسی آغاز می شود و تا توسعه عملکرد سازمان در حیطه های مختلف مورد نظر به صورت دائمی ادامه خواهد یافت Benchmarking مجموعه ای از فرایندهای مستمر و دائمی است که بهبود مستمر یک سازمان همواره کمک می کند

 

مراحل بنچ مارکینگ

  • مرحله طرح ریزی
  • مرحله جستجو
  • مرحله الگوبرداری
  • تجزیه و تحلیل
  • تطبیق

نتیجه گیری

روند شناسایی و مقایسه و تطبیق محصولات و خدمات، اقدامات و فرآیندهای سازمان های برتر با سازمان خود برای افزایش و ارتقاء روند بهبود عملکرد سازمان است استفاده می شود و باید به صورت دائمی و مستمر باشد
198
14 شهریور 1396 - 16:58