تطبیق استراتژی وتاکتیک سازمانی

تطبیق استراتژی وتاکتیک سازمانی

استراتژی تصمیمات کلی در زمینه اختصاص دادن منابع برای رسیدن به اهداف مدنظر می باشد در صورتی که تاکتیک نحوه به اجرا درآئردن استراتژی را بیان می کند

images

استراتژی و تاکتیک ها

استراتژی یک روش توسعه یافته توسط سازمان است که تلاش می کند برای رسیدن به اهداف سازمانی می باشد،در صورتی که تاکتیک ها شامل روش ها و جزئیات چگونه رسیدن به اهداف، نتایج و انتخاب بهترین استراتژی با توجه به شرایط و منابع بکار گرفته را مشخص می کندسازمان به صورت روزانه و پیوسته در حال تصمیم گیری و برنامه ریزی  می باشند از این رو نیاز به شناخت وضع موجود با بررسی عوامل درونی و بیرونی به طور مستمر دارند لازمه مدیریت استراتژیک در کسب و کار اینترنتی است.
 

کاربرد swot در طراحی استراتژیک

طراحی برنامه ریزی استراتژیک با روش swotقدم نخست برای برنامه ریزی استراتژیک مشخص کردن رسالت، ماموریت های سازمانی است در مرحله بعدی از طریق تحلیل swot یکی از ابزارهای پر کاربرد در بازاریابی و فروش و بازاریابی موتورهای جستجو  و .. برای رسیدن به اهداف بازاریابی و فروش موفق کمک شایانی می کند یکی از ابزارهایی است که برای تدوین برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.
10337774-Strategy-and-tactics-crossword-on-white-background-3D-rendered-illustration-Stock-Illustration.jpg
 

نتیجه گیری

تاکتیک ها علم اراده ی نیروها هست و سومین سطح از سلسله مراتب چهارگانه مدیریتی می باشد تاکتیک را به صورت کلی تمامی شگردها و روش های کوتاه مدت که مطابق با شرایط تغییر می کند . تاکتیک روش خاصی برای پیشبرد برنامه ریزی استراتژیک با توجه به مقتضیات زمان مورد توجه قرار می گیرد.

209
31 مرداد 1396 - 16:01